(224) 999 40 00

KONUT SIGORTALARI

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Konut Sigortaları

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI HASARLARI

İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir. Zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yapmaktadır.
Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.
Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,
Gerekli görülmesi halinde poliçenizi satın almış olduğunuz sigorta şirketi tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları
İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir. Zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yapmaktadır.
Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.
Kazaya ilişkin tutanak,
Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
Asansör kazası sonucu zarar gören talebini zarara neden olan sigortalıya karşı yaptığı takdirde şirketimiz devreye girmektedir. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında, zarar görenin, sigortacıdan direkt talep hakkı söz konusu değildir.
Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.
Kazaya ilişkin tutanak,
Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.),
Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
Asansörün bakım anlaşması kopyası
Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları

İHBAR
İhbar yazılı olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER
Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
İş güvenliği müfettiş raporları,
Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
Ölümlerle ilgili başvurularda:
Yaralanma-maluliyet ile ilgili olarak (1-2-4-5-6-7-8) maddelerinde yazılı belgeler,
Veraset ilamı,
Nüfus aile tablosu,
Ölüm raporu.

ÖLÜM HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
İş kazası geçirerek vefat eden işçinin yasal mirasçılarına, aktüerler tarafından saptanan destekten yoksun kalma tazminatı ödenir. Tespit edilen maddi tazminat, iş güvenlik müfettişince saptanan kusur oranına göre ödenir.
Sigortalı işveren aleyhine tazminat davası açılması halinde ise, mahkeme kararı neticesinde hükmolunacak tazminat, teminat dahilinde ödenecektir. Sigortalımız aleyhine dava açılması halinde, mahkeme, icra vs gibi masraflar ayrıca ödenebilir. (Davanın sigorta şirketine ihbar edilmesi kayıt ve koşulu ile)

YARALANMA HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
İşçinin tedavi giderleri yekûnu, işverenin kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenir.

MALULİYET HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Malul kalan işçinin geri kalan yaşantısında uğradığı maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Saptanan maddi tazminat işverenin kusuru oranında ve tazminat dahilinde ödenir.
TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Malul kalmış ya da yaralanmış işçiye ya da ölen işçinin yasal mirasçılarına işveren tarafından ödemede bulunulması halinde, yukarıda belirtilen hesaplamalar yapılacak; ayrıca mağdurların hem işverenden hem de sigorta şirketinden bankaca bir talepte bulunmayacaklarına ilişkin noter kanalıyla düzenlettirilen feragatname alınarak ödeme işverene yapılır.
İşveren tarafından bir ödemenin yapılmamış olması halinde, işverenin muvafakati ile mağdurlara ödemede bulunulur. Sigortalı işveren aleyhine açılan tazminat davasının sonucuna göre ödeme yapılacak ise; mahkeme kararı, icra emri ve işverenin ödediği tazminat tutarını belgeleyen tahsilat makbuzunun şirkete teslimi ile ödeme sigortalı işverene yapılır.
İş kazaları sonucu oluşacak bedeni zararlarda mutlaka İş Güvenlik Müfettiş Raporu gerekmektedir.


Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları

İHBAR
Hasar ihbarları dilekçe ile yapılmaktadır.
İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı maddi zararın meydana gelmesi halinde istenen belgeler:
Karakol tutanağı
İtfaiye raporu,
Hasar fotoğrafları
Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri),
Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, İcra emri, Tahsilat makbuzu,
Ekspertiz yaptırılmamış ise, mahkeme bilirkişi raporu.
Tazminatın Hesaplanması
Ekspertiz yaptırılmış ise, eksper raporunda belirtilen zarar tutarı, Mahkeme bilirkişi raporu var ise ilgili rapordaki zarar tutarı teminat dahilinde ödenir.
İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı bedeni zararın meydana gelmesi halinde;
Ölüm Nedeni ile Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler
Karakol tutanağı
İtfaiye raporu
Ölüm raporu
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneğ
Ölen kişinin meslek ve gelir durumunu gösteren belge
Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise,
Mahkeme kararı,
İcra emri,
Ödeme makbuzu gerekmektedir.
Ölüm Halinde Tazminatın Hesaplanması
Ödenen tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminat aktüerler tarafından saptanmaktadır. Aktüerya hesabının amacı; ölen kişinin geride kalan yasal mirasçısının/mirasçılarının bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi zararının/zararlarının tespit edilmesidir. Yukarıda anlatılan belgelerdeki gerekli tüm bilgiler aktüere ulaştırılarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplattırılır. Çıkan maddi tazminat, zarar gören yasal mirasçılara ödenir.

Yaralanma Nedeni İle Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler
1. Karakol Tutanağı
2. İtfaiye Raporu
3. Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
4. Tedavi masraf faturalarının asılları.

Yaralanma Halinde Tazminatın Hesaplanması
Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, teminat dahilinde ödenmektedir.

Maluliyet Halinde Gerekli Belgeler:
1. Karakol Tutanağı
2. İtfaiye raporu
3. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
4. Kaza tespit tutanağı
5. Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
Maluliyet Halinde Tazminatın Hesaplanması
Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat zarar görene ödenecektir.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları

İHBAR
Hasar ihbarları dilekçe ile yapılmaktadır.
İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı maddi zararın meydana gelmesi halinde istenen belgeler:
Karakol tutanağı
İtfaiye raporu,
Hasar fotoğrafları
Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri),
Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, İcra emri, Tahsilat makbuzu,
Ekspertiz yaptırılmamış ise, mahkeme bilirkişi raporu.

Tazminatın Hesaplanması
Ekspertiz yaptırılmış ise, eksper raporunda belirtilen zarar tutarı, Mahkeme bilirkişi raporu var ise ilgili rapordaki zarar tutarı teminat dahilinde ödenir.
İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı bedeni zararın meydana gelmesi halinde;

Ölüm Nedeni ile Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler
Karakol tutanağı
İtfaiye raporu
Ölüm raporu
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneğ
Ölen kişinin meslek ve gelir durumunu gösteren belge
Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise,
Mahkeme kararı,
İcra emri,
Ödeme makbuzu gerekmektedir.

Ölüm Halinde Tazminatın Hesaplanması
Ödenen tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminat aktüerler tarafından saptanmaktadır. Aktüerya hesabının amacı; ölen kişinin geride kalan yasal mirasçısının/mirasçılarının bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi zararının/zararlarının tespit edilmesidir. Yukarıda anlatılan belgelerdeki gerekli tüm bilgiler aktüere ulaştırılarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplattırılır. Çıkan maddi tazminat, zarar gören yasal mirasçılara ödenir.
Yaralanma Nedeni İle Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler
1. Karakol Tutanağı
2. İtfaiye Raporu
3. Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
4. Tedavi masraf faturalarının asılları.

Yaralanma Halinde Tazminatın Hesaplanması
Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, teminat dahilinde ödenmektedir.

Maluliyet Halinde Gerekli Belgeler:
1. Karakol Tutanağı
2. İtfaiye raporu
3. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
4. Kaza tespit tutanağı
5. Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge

Maluliyet Halinde Tazminatın Hesaplanması
Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat zarar görene ödenecektir.

Artan Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları

Artan Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesi limitleri üzerinde kalan kısmı teminat dahilinde karşılamaktadır.
MADDİ VE BEDENİ ZARARLARDA İSTENEN BELGELER
Başvuru Dilekçesi,
Kazaya neden olan sigortalının muvafakatı
İlgili belgelerin Şirketimize teslim edilmesi sonucu, trafik sigorta dosyasında bulunan kazaya ve zarara ilişkin belgeler temin edilir. (Trafik dosyası farklı bir sigorta şirketinde ise belgeler Şirketimizce temin edilir.)
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Zarar Maddi ise eksper raporunda saptanan hasar miktarının, bedeni zarar ise aktüer tarafından saptanan destekten yoksun kalma tazminatının trafik sigorta limitlerini aşan kısmı ilgili poliçenin limiti dahilinde ödenir.

RÜCU
Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4'te belirtilen herhangi bir halin söz konusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücu yoluyla talep etme hakkına sahiptir.