(224) 999 40 00

KASKO SIGORTA HASARI

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Kasko Sigorta Hasarı

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER
Hasar Tarihi:
Poliçe Numarası:
İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı:
İhbarda bulunanın telefon numarası:
Tamircinin açık adresi:
Tamircinin Telefonu:
Tahmini hasar miktarı:

DOSYANIN NETİCELENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Kaza Zaptı(aslı veya onaylı sureti) veya yazılı beyan ,
2. Alkol muayene raporu(aslı veya onaylı sureti),
3. Aracın hasarlı bölümünü gösteren fotoğraflar,
4. Aracın Ruhsatnamesi,
5. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
6. Gerekli görülür ise, prim ödeme makbuzu,
ÇALINMA HALİNDE İSTENEN BELGELER
Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;
1. Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
2. Aracın bulunamadığına dair karakol ve Oto Hırsızlık Bürosu yazıları,
3. Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
4. Başvuru dilekçesi (sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
5. Prim makbuzu veya banka dekontları,
6. Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
7. Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi,
8. Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (işlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).

TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Poliçede Yazılı İndirimler
Hasar anında poliçede yazılı indirimlere uygunluğun bulunmaması halinde, poliçe primine yapılan indirim oranı, bu kez hasardan mahsup edilir.

Tam Hasar (Pertotal)
Onarım masrafları sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez bir hale gelirse taşıt tam hasara uğramış sayılır.
Aracın tam zıyaa uğraması halinde sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir.

Eksik Sigorta
Sigorta bedelinin (poliçede yazılı teminat), rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden (Aracın piyasa rayicinden) eksik olması halinde tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir (KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL.GEN.ŞART.A.6).

Aşkın Sigorta
Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, gerçek değeri aşan kısım geçersizdir. (KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL.GEN.ŞART.A.7)

Muafiyet
Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veya hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır.

Çalınma
Çalınmış olan aracın 30 gün sonunda bulunmaması halinde, ilgili makamlardan alınacak belgeler sonucu (yukarıda belirtilen) sigortalı aracın çalınma tarihindeki piyasa rayici sigorta bedelini geçmemek üzere sigortalıya ödenir.

RÜCU
Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.